Sushi-bentô format Solo

Sushi-Bentô Solo

  • 6 nigiri
  • 6 maki
  • 2 sakura-maki

20,00 
Sushi-bentô format Duo/Trio

Sushi-Bentô Duo/Trio

  • 16 nigiri
  • 20 maki
  • 4 sakura-maki

50,00 
Sushi-bentô format Familial

Sushi-Bentô Familial

  • 20 nigiri
  • 24 maki
  • 6 sakura-maki

60,00